Hot spark
Image default
Rechten

Wat is een advocaat bestuursrecht Amsterdam?

De advocaat bestuursrecht Amsterdam is gespecialiseerd in zaken tegen overheden. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) vormt in die zaken vaak het wettelijk kader. In de Awb is vastgelegd hoe de overheid besluiten moet voorbereiden, beleid moet publiceren, bevoegdheden voor inspectie en welke sancties voor handhaving beschikbaar zijn.

Wat doet de advocaat bestuursrecht Amsterdam?

De advocaat bestuursrecht Amsterdam adviseert en procedeert onder meer over handhaving door de inspectie, dwangsom door de overheid en andere opgelegde sancties, onderzoek toezichthouder, al of niet meewerken aan onderzoek inspectie, intrekking of weigering van vergunningen, sluiting van een bedrijf, bestemmingsplannen en ruimtelijke ordening. Bij het ondernemen van vastgoedprojecten, bijvoorbeeld de (her) ontwikkeling van bedrijventerreinen, monumentenvergunning, en woningbouwlocaties komt juridisch het nodige kijken: het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) of het bewerkstelligen van een wijziging van het bestemmingsplan via de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro). De advocaat bestuursrecht Amsterdam maakt ook een zienswijze tegen voornemen  van besluit tot handhaving.

Advies geven

De advocaat bestuursrecht Amsterdam kan u een inschatting geven van de kansen in een bezwaarschriftprocedure of beroepsprocedure, en procedure  hoger beroep Raad van State. In spoedeisende zaken kan de advocaat een voorlopige voorziening vorderen in kort geding. Dat kan noodzakelijk zijn indien een besluit van de overheid geschorst dient te worden omdat het nadelige gevolgen heeft voor de belanghebbende. Een voorlopige voorziening kan gevorderd worden bij de Afdeling Bestuursrecht van een rechtbank of hoger beroep bij de Raad van State, afhankelijk van de aard van het geschil. De  advocaten bestuursrecht Amsterdam geeft u graag advies en staan u bij in procedures (zowel voor de bestuursrechter als voor de civiele rechter), onder meer in zaken betreffende: aansprakelijkheid bij verontreiniging, bestemmingsplannen, bestuurlijke dwangsom en bestuursdwang, bestuurlijke boete of een nadeelcompensatie.Gerelateerde artikelen

Schadevergoeding na een hondenbeet: meer over van der Toorn